ಕನ್ನಡವಾಗಿರುವೆ- T-Shirt ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. 'ಕನ್ನಡವಾಗಿರುವೆ' ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜೆತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು !

ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು !!!